SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „Energetyka na źródłach odnawialnych” ma kwalifikacje do identyfikowania i szacowania potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii, opracowania koncepcji instalacji do wykorzystania energii z odnawialnego źródła, wstępnej oceny uciążliwości instalacji wykorzystującej OŹE dla środowiska naturalnego, oceny ekonomicznej inwestycji, której celem jest wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, opracowania koncepcji lokalnej lub regionalnej sieci energetycznej umożliwiającej wykorzystanie wielu OŹE, sprawowania nadzoru w procesie inwestycyjnym związanym z wykorzystaniem energii z OŹE.

Słuchacz, po ukończeniu studiów podyplomowych, będzie miał wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • Technologii oraz maszyn i urządzeń do wytwarzania nośników energii ze źródeł odnawialnych.
  • Uwarunkowań środowiskowych związanych z wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.
  • Oceny ekonomicznej inwestycji związanej z wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.
  • Pozyskiwania środków z funduszy wspierających inwestycje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.
  • Analiz potencjału energetycznego regionu z uwzględnieniem zasobów energii w źródłach odnawialnych.
  • Zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze energetyki na odnawialnych źródłach energii.