PROGRAM KSZTAŁCENIA

Semestr I
• Elementy termo-fizyki i mechaniki płynów
• Wykorzystanie energii chemicznej paliw odnawialnych
– spalanie, współspalanie, wytwarzanie biopaliw
• Przenoszenie energii kinetycznej i potencjalnej płynów do prądu elektrycznego
– elektrownie wodne i wiatrowe
• Przenoszenie energii Ziemi (gruntu i źródeł geotermalnych) do nośnika energii termicznej
• Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego – ogniwa i elektrownie fotowoltaiczne, instalacje z kolektorami słonecznymi do ogrzewania budynków i podgrzewania wody bytowej
• Elektrownie z ORC i ogniwa paliwowe
• Laboratorium:

  • Energia promieniowania słonecznego: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
  • Energia biomasy
  • Pompa energii termicznej (pompa ciepła)

Semestr II
• Rynek energii ze źródeł odnawialnych w UE i Polsce
• Rynek energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych
– regulacje prawne
• Instrumenty wspierające przedsięwzięcia inwestycyjne wykorzystujące energię
z odnawialnych źródeł
• Ocena efektywności inwestycji umożliwiających wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł
• Energetyka rozproszona i prosumpcja z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
• Wycieczki dydaktyczne:

  • Elektrownia współspalająca biomasę
  • Elektrownia wodna
  • Elektrownia wiatrowa
  •  Elektrownia fotowoltaiczna

• Uwarunkowania ekologiczne związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych
• Seminarium dyplomowe