CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności proekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski i ich pracowników w zakresie: wykorzystania, zastosowania ORAZ wdrażania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii poprzez realizację kompleksowego wsparcia w tym zakresie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Zdiagnozowane potrzeby ekologiczne i szkoleniowe 70 przedsiębiorców w zakresie potrzeb ich przedsiębiorstw z sektora MSP z terenu Polski z zakresu zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii

Wzrost wiedzy 160 pracowników 70 MSP z terenu Polski na temat możliwości i zysków wynikających z zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii w objętych wsparciem MSP, na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb w tym zakresie.

ZAKRES WSPARCIA

Analiza potrzeb w zakresie OZE:

  • zbadanie przedsiębiorstwa pod kątem luk kompetencyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Określenie dalszej ścieżki wsparcia w projekcie.

Szkolenia dla Pracowników:

  • 2 szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii, każde po 8 godzin. Tematyka szkoleń wynikająca z przeprowadzonej „Analizy potrzeb”

Studia podyplomowe dla Pracowników:

  • tytuł studiów podyplomowych „Energetyka na źródłach odnawialnych” studia dwusemestralne w wymiarze 240 godzin

Doradztwo dla Przedsiębiorstwa:

  • indywidulane doradztwo kończące się opracowaniem planu wdrażania działań proekologicznych lub jego aktualizacją

Plan wdrażania działań proekologicznych:

  • dokument zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego planu

WARUNKI UCZESTNICTWA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium RP z różnych branż oraz Ich pracownicy.